Dua za ramadhani

  • Habari NO : 333406
  • Rejea : ABNA.ir

 

DUA ZISOMWAZO BAADA YA SALA KATIKA MWEZI WA RAMADHANI.

Imepokelewa kutoka kwa sayyid Ibn Twausiy (mungu amrehemu) kutoka kwa imamu swadiq na kaadhim (A.S) wamesema utasoma Dua hii katika mwezi wa ramadhani tokea mwanzo wake hadi mwisho baada ya kila sala:

((Allahuma ur zakaniy hajja baytikal-haraami fi-aamiy hadha wa fi kulli aamin. Ma abka taniy fi yasri minka wa aafiyatti wa saati rizkina,wala takhlimiy min tilkal-mawaqifil-kariimah,wal-mashahidish-sharifaah,waziyarati qabri nabiygika swala wafuka alayhi wa aaliihi, wafi jamii hawaijid-dunia wal-aakhira fakun hii Allahumma anniy as-aluka fiima takdhwi watuqaddiru minal-amril mahfuum fi laylatil-qadri minal-qadhwaa lladhi la yaraddu wala yubaddalu an taktubaniy mini hujjaaji baytikal-haraam al-mabraar hajjuhum Al-mash-kuur saayuhum,Al-maghfuuri dhunubu ham,Al-makaaffari anhum sayyiatihim,waj-al-fiima taqdhwi wa tuqaddir an tutaila umriy watuwassia alauufa fi riziqiy,watuaddiya anniy amannati ya Aamin rabbil-allamin.Na baada ya kila sala atasoma dua hii: ((Yaa aliyu yaa adhim,yaa ghafuru yaa rahiim,antar-rabbul-adhiim alladhi laysa kamithilihi shay-un wahuwas-samiiul-baswiir,wa hadha shahrun adhwamtahu wa karramtahuu wa sharrattahu wa fadhwaltahu alash-shuhuurm wahuwash-shahral-ladhi faradhta swiyaamahu alayya,wahuwa shahra Ramadhani alladhi anzalta fiihil-quran hudl-linnasi wabayyinaati minal-huda wal-furqaan, waja-alta fiihi laylatul-qadri waja-altahaa khairan min al-fi shahrin,faya dhal-manni wala yumannu alayka manna,allaya bufakaaki raqabatiy minannair fiiman tamunnu alayhi wa adhhilniyl-jannabira hmatika yaa arhama rrahimin.

Al-kat-amiy amepokea katika kitabu Al-misbah na katika kitabu (Al-baladul-amiin) kama ambavyo shakh Ash-shahidi alivyo pokea kutoka kwa mtume (s,a,w) ya kuwa amesema:mwenye kusoma dua hii katika mwezi wa ramadhani baada ya kila sala ya faradhi mwenyezi mungu atamsamehe madhambi yake hadi siku ya kiama:nayo ni hii kama ifuatayo: ((Allahumma ad-khil alaa ahlil-qubuuris-suraar,Allahumma aghni kalla faqiirin, Allahumma ashbi-iin,Allahumma iqdhwi,dayna kulla madiinin,Allahumma farrij an kulli makruub,Allahumma radda kulla ghariibin, Allahumma fakka kulla asiirin.

Allahumma Ashihi kulla faasidin min umuril-muslimina,Allahumma ashfii kulla maridhwin,Allahumma sudda faqrana bighinaka, Allahumma ghayyir saaahaalina bihusni haalika,Allahumma iqdhwi annad-dayna wa aghmina minal-faqri,innaka alaa kulli shayin qadiir.

Kisha imepokelewa ya kuwa mwenye kusoma dua hii kila siku ya mwezi wa wa ramadhani mwenyezi mungu atamsamehe madhambi ya miaka arobaini nayo ni kama ifuatayo:

((Allahumma rabba shahri ramadhaan Alladhi anzalta fihik-qur'ani wattaradhta alaibaadika fiihis-swiyyam,urzukniy hajja baytikal-haraam fii aamiy haadha wa fi kulli aam, waghfir liiyadh-dhunuubal-idhwaam fainnahu la yaghiraha ghayraka ya dha- jalaali wal-ikraam)).

DUA ZA SIKU ZA MWEZI WA RAMADHANI

      Hizi ni dua zihusikazo na siku za mwezi wa ramadhani kama zifuatazo :

 

Dua za ramadhani

 

SIKU YA 1 :

اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نَومَةِ الغافِلينَ وهَبْ لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمينَ

((Allahumma ij-al-swiyamiy fiihi swiyamas-swaimina, waqiyamiy fiihi qiyamal-qaaimina,wanabbihniy fiihi an nawmatil-ghaafilina,wahab lii jurmiy fiihi yaa aliha-aalamina,wa afu anniy yaa aafiyan amil-murjimina, wa afu anniy yaa aafiyan amil-mujrimina.))

SIKU YA 2 :

اللهمّ قَرّبْني فيهِ الى مَرْضاتِكَ وجَنّبْني فيهِ من سَخَطِكَ ونَقماتِكَ ووفّقْني فيهِ لقراءةِ آياتِكَ برحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمين

((Allahummar-zukniy fiihi Adhihna wattan biiha,wa baaidiniy fiihi minas-safahati wattamuwihi, waj-al-lii naswiban min kulli khairin tunzili fiihi,bijuudika ya ajwada l-ajwa dina.))

SIKU YA 3 :

اللهمّ ارْزُقني فيهِ الذّهْنَ والتّنَبيهَ وباعِدْني فيهِ من السّفاهة والتّمْويهِ واجْعَل لي نصيباً مِنْ كلّ خَيْرٍ تُنَزّلُ فيهِ بِجودِكَ يا أجْوَدَ الأجْوَدينَ

((Allahummar-zukniy fiihi Adhihna wattan biihamwa baadiniy fiihi minas-safahati wattamuwihi,waj-al-lii naswiban min kulli khairin tunzila fiihi,bijuudika ya ajwadal-ajwa dina)).

SIKU YA 4 :

اللهمّ قوّني فيهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْني فيهِ لأداءِ شُكْرَكَ بِكَرَمِكَ واحْفَظني فيهِ بِحِفظْكَ وسِتْرِكَ يا أبْصَرَ النّاظرين

((Allahumma qawwiniy fiihi alaikamati amrika,wa adhiqniy fiihi halawata dhikrika,wa awziiniy fiihi liadai shakrika bikaramika,wa hfadhiniy fiihi bihifdhika wa sitrika,yaa abswaran-nalhwiriina.

SIKU YA 5 :

اللهمّ اجْعَلْني فيهِ من المُسْتَغْفرينَ واجْعَلْني فيهِ من عِبادَكَ الصّالحينَ القانِتين واجْعَلْني فيهِ من اوْليائِكَ المُقَرّبينَ بِرَأفَتِكَ يا ارْحَمَ الرّاحِمين

((Allahumma ij-alniy fiihi minal-musta ghfirina,waj-alniy fiihi min ibaadikas-swalihinal qaanitina, waj-alniy fiihi min awliyaaikal-muqarra biina, biraa-afatika ya arhaman-rahimina.

 

SIKU YA 6:

اللهمّ لا تَخْذِلْني فيهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِكَ ولا تَضْرِبْني بِسياطِ نَقْمَتِكَ وزَحْزحْني فيهِ من موجِباتِ سَخَطِكَ بِمَنّكَ وأياديكَ يا مُنْتهى رَغْبةَ الرّاغبينَ

Allahumma laa tukhdhulniy fiihi lita aradhi maaswiyatika,walatadhribniy bisiyaatwi naqmatika, wazahzihniy fiihi min muujibaati sakhtwika. Bimannika wa ayaadika ya muntaha raghbatil-raghibiina.

SIKU YA 7:

اللهمّ اعنّي فيهِ على صِيامِهِ وقيامِهِ وجَنّبني فيهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْني فيهِ ذِكْرَكَ بِدوامِهِ بتوفيقِكَ يا هاديَ المُضِلّين

Allahuma ainniy fiihi ala swiyamihi wa qiyaamihi,wajannibniy fiihi min hafawa fiihi wa aathamihi,war-zuqniy fiihi dhikraka bidawaamihi,bitawfiiqika yaa haadiya l-mudhwiliina.

SIKU YA 8:

اللهمّ ارْزُقني فيهِ رحْمَةَ الأيتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا ملجأ الآمِلين

Allahumma urzuqniy fiihi rahmatal-aytaam,wa it-aamat-twaami,wa ifshaa-as –salaam,wa sahbatal-kiraam,bitwawlika ya mal-jaal-aamiliina.

SIKU YA 9:

اللهمّ اجْعَلْ لي فيهِ نصيباً من رَحْمَتِكَ الواسِعَةِ واهْدِني فيهِ لِبراهِينِكَ السّاطِعَةِ وخُذْ بناصيتي الى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبّتِكَ يا أمَلَ المُشْتاقين

Allahumma ij-alhiy fiihi naswiban min rahmatikal-waasiati,wahdiniy fiihi libarahiimkas-saatwiati,wa khidh bina swiyatiy ila mardhwaatikal-jaamia,bimahabbatika yaamalal-mush taaqiina.

SIKU YA 10:

اللهمّ اجْعلني فيهِ من المُتوكّلين عليكَ واجْعلني فيهِ من الفائِزينَ لَدَيْكَ واجْعلني فيهِ من المُقَرّبينَ اليكَ بإحْسانِكَ ياغايَةَ الطّالِبين

Allahumma ij-alniy fiihi minal-mutawakkilina alayka,waj-alniy fiihi minal-muqarrabina alayka,bi-ishaamika yaa ghaayatatu-twalibiina.

SIKU YA 11:

اللهمّ حَبّبْ اليّ فيهِ الإحْسانَ وكَرّهْ اليّ فيهِ الفُسوقَ والعِصْيانَ وحَرّمْ عليّ فيهِ السّخَطَ والنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غياثَ المُسْتغيثين

Allahumma habbib ilayya fiihil-ihsaan,wa karrih ilayy fiihil-fusuuqa wal isyaana,waharrim alayya fiihis-sakhtwa wanniiraana biawnika ya ghiyathal-mustaghiithina.

SIKU YA 12:

اللهمّ زَيّنّي فيهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرني فيهِ بِلباسِ القُنوعِ والكَفافِ واحْمِلني فيهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّي فيهِ من كلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الخائِفين

Allahumma zayyinniy fiihi bissitri wal-attadi,wasturniy fiihi bilibaasil-qunuui wal-katafi,wahmilniy fiihi min kulli maakha afu, bi-ismatika ya ismatal-khqaifina.

SIKU YA 13:

اللهمّ طَهّرني فيهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرني فيهِ على كائِناتِ الأقْدارِ ووَفّقْني فيهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِكَ يا قُرّةَ عيْنِ المَساكين

Allahumma twahhirirniy fiihi minad-danasi wal-aqdhaari,wa swabbir niy fiih alakaainatil-agdaari,wawaffigniy fiihi littugaa wa sahbatil-abraari,bi awnika ya qurrats anil-masaakiina.

SIKU YA 14:

اللهمّ لا تؤاخِذْني فيهِ بالعَثراتِ واقِلْني فيهِ من الخَطايا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْني فيه غَرَضاً للبلايا والآفاتِ بِعِزّتِكَ يا عزّ المسْلمين

Allahumma laa tuakhidgniy fiihi bil-athaaraati,wa aqilniy fiihi minal-khatwaya wal-hafawaati,wala taj-alniy fiihi gharaghwan lil ba;aaya wal-aafuati,bi-izzatika ya izzal-muslimiina.

SIKU YA 15:

اللهمّ ارْزُقْني فيهِ طاعَةَ الخاشِعين واشْرَحْ فيهِ صَدْري بإنابَةِ المُخْبتينَ بأمانِكَ يا أمانَ الخائِفين.

Allahumma irzuqniy fiihi twa-atal-khaashi-ina ,washrah fiihi swadriy bi-inabatil-mukhbitiina,biamanika ya amaanal-khaifiina.

SIKU YA 16:

اللهمّ وَفّقْني فيهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ الى دارِ القَرارِبالهِيّتَكِ يا إلَهَ العالَمينِ

Allahumma waffigniy fiihi limuwaa faqatilk abraari,wajannibniy fiihi muraafagatal ashraari,wa aawiniy fiihi birahmatika ila daaril-qaraari,bi-ilahiyyatika yaailaha al-aalamina.

SIKU YA 17:

اللهمّ اهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْضِ لي فيهِ الحَوائِجَ والآمالِ يا من لا يَحْتاجُ الى التّفْسير والسؤالِ يا عالِماً بما في صُدورِ العالَمين صَلّ على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرين

Allahumma ihdiniy fiihi liswalihil-aamaal,waqdhwi lii fiihil-hawaa ija wal-aamaal yaa man laa yahtaaju ila –tafsiiri was-suaali,yaa aaliman bimaafiiy sudurril-aalamiina,swalli alamohammad wa aalihit-twahirina.

SIKU YA 18:

اللهمّ نَبّهْني فيهِ لِبَرَكاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فيهِ قلبي بِضِياءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِكُلّ أعْضائي الى اتّباعِ آثارِهِ بِنورِكَ يا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفين

Allahumma nabbihniy fiihi libarakaati ashaarihi wanaawwir fiihi qalbiy bidhwiyaai,anwaarihi wakhudh bikuli aadhwaiy ila ittibaai aatharihi,binuurika yamunawwiral-qulmubil-aalamiina.

SIKU YA 19:

اللهمّ وفّرْ فيهِ حَظّي من بَرَكاتِهِ وسَهّلْ سَبيلي الى خَيْراتِهِ ولا تَحْرِمْني قَبولَ حَسَناتِهِ يا هادياً الى الحَقّ المُبين.

Allahumma waffir fiihi hadhwiy min barakaatihi,wa sahhil sabiiliy ila khayraatihi,wala tahrimniy qabala hasanaatihi,yaahaadiyan ilali haqqil-mubiina.

SIKU YA 20:

اللهمّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّي فيهِ أبوابَ النّيرانِ وَوَفّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ يا مُنَزّلِ السّكينةِ في قُلوبِ المؤمِنين

Allahumma iftah hii fiihi ab-waabal-jinnani,wa aghlia anniy fiihi abwatil-qur'ani yaa munzilas-sakiinatatifii quluubil-muuminina.

SIKU YA 21:

اللهمّ اجْعَلْ لي فيهِ الى مَرْضاتِكَ دليلاً ولا تَجْعَل للشّيْطان فيهِ عليّ سَبيلاً واجْعَلِ الجَنّةِ لي منْزِلاً ومَقيلاً يا قاضي حَوائِجَ الطّالِبين

Allahumma ij-al lii fiihi ila mardhwatika dalilaa,wala taj-al lishatwaniy fiihi alayya sabbila,waj-alil-jannata lii manzilan wa maqiilaa, yaa qadhwiya hawaa ija-twalibiina.

SIKU YA 22:

اللهمّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلَكَ وأنْزِل عليّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَوَفّقْني فيهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِكَ واسْكِنّي فيهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِكَ يا مُجيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّين

Allahumma iftah lii fiihi abwaaba fadhlika,wa anzil alayya fiihi barakatika,wawaffiqniy fiihi limuujibaati mardhwaattika ,wa askinniy fiihi buhbuuhaati jannatika,yaa mujiiba daawatil-mudh twarrina.

SIKU YA 23:

اللهمّ اغسِلْني فيهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْني فيهِ من العُيوبِ وامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى القُلوبِ يا مُقيلَ عَثَراتِ المُذْنِبين.

Allahummaaghsilniy fiihi minadh-dhunuubi,wa twahirriy fiihi minal-uyuub,wamtahin qalbiy fiihi bitaqwal-quluubila yaa muqiila athatharaatil-mudhnibiina.

SIKU YA 24:

اللهمّ إنّي أسْألُكَ فيه ما يُرْضيكَ وأعوذُ بِكَ ممّا يؤذيك وأسألُكَ التّوفيقَ فيهِ لأنْ أطيعَكَ ولا أعْصيكَ يا جَوادَ السّائلين.

Allahumma inniy as-aluka fiihi maa yardwiika,wa aadha-bika mimma yuudhika,wa as-aluka t-tawfiqa fiihi ja waadas-saailina.

SIKU YA 25:

اللهمّ اجْعَلْني فيهِ محبّاً لأوْليائِكَ ومُعادياً لأعْدائِكَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبيائِكَ يا عاصِمَ قُلوبِ النّبييّن.

Allahumma ij-alniy fiihi muhibban liawliyaaika,wamuadiyan liaadaika,mustannan bisunnati khaatami anbiyaaika,yaa aaswima quluubil-nnabiyyiina.

SIKU YA 26:

اللهمّ اجْعَل سَعْيي فيهِ مَشْكوراً وذَنْبي فيهِ مَغْفوراً وعَملي فيهِ مَقْبولاً وعَيْبي فيهِ مَسْتوراً يا أسْمَعِ السّامعين.

Allahumma ij al saayii fiihi mashkuura, wa dhambii fiihi maghfuura, wa amalii fiihi maqbuula, wa aibii fiihi mastuura, yaa as maas saamiina.

SIKU YA 27:

اللهمّ ارْزُقْني فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ القَدْرِ وصَيّرْ أموري فيهِ من العُسْرِ الى اليُسْرِ واقْبَلْ مَعاذيري وحُطّ عنّي الذّنب والوِزْرِ يا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحين.

Allahumma urzuqniy fiihi fadhla laylaatal-qadri,wa swayyir umuuriy fiihi minal-usri ilal-yusri, waabal maadhiiriy,wa huttwa anniydh-dhanba walwizra,ya rauufan biibaadihis-swalihiina.

SIKU YA 28:

اللهمّ وفّر حظّي فيهِ من النّوافِلِ واكْرِمْني فيهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فيهِ وسيلتي اليكَ من بينِ الوسائل يا من لا يَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّين.

Allahumma waffir hadhwiy fiihi minann-nnawaafili,wa akrimniy fiihi bi-ihdhwaril-masaadi,wa qarrib fiihi wasiilatiy ikayka min baynal-wa saaili, yaa man laa yash-qhaluhu il-haahul-mulihhina.

SIKU YA 29:

اللهمّ غَشّني بالرّحْمَةِ وارْزُقْني فيهِ التّوفيقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبي من غَياهِبِ التُّهْمَةِ يا رحيماً بِعبادِهِ المؤمِنين.

Allahumma ghash-shiniy fiihi birahmatika,warzugniy fiihit-tawfiiga wal-ismati,watwahhir galbiy min ghayaahi bit-tuhmati,yaa rahiiman bi-ibaadihie muuminina.

SIKU YA 30:

اللهمّ اجْعَلْ صيامي فيهِ بالشّكْرِ والقَبولِ على ما تَرْضاهُ ويَرْضاهُ الرّسولُ مُحْكَمَةً فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَيّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرين والحمدُ للهِ ربّ العالمين.

Allahuma ij-al swiyaamiy fiihi bish-shukri wal-gabaal,ala maa tardhwahu wa yar dhwahar-rasuulu,muhkamatan furuuuhu bil-usali,bihaggi sayyidina mohammadin wa aalihit-taahirina,wal-hamdulillahi rabbil-aalamiina.

 

 


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
Hatuukubali muamala wa Karni